Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Управління освіти Ізюмської міської ради
Відкрита група · 291 учасники
Приєднатися до групи
Освіта - наше майбутнє!
 
Департамент науки і освіти. м. Харків ХАНО Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області
Національна гаряча лінія
Класна Оцінка.Руководство пользователя

Про управління

Наша адреса:

вул. Васильківського 4

м.Ізюм

Харківська обл., 64300

тел.: (05743) 2-23-77 (приймальня), (05743) 2-24-06

e-mail: [email protected]

сайт: osvitaizuma.klasna.com


На карті

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ


1. Загальні положення.


1.1. УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі – управління освіти) є виконавчим органом Ізюмської міської ради, який утворюється Ізюмською міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету Ізюмської міської ради Харківської області та Ізюмському міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольним Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

1.2. Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради та розпорядженнями Ізюмського міського голови, а також цим Положенням.

1.3. Управління освіти є правонаступником відділу освіти Ізюмської міської ради (код ЕДРПОУ 02146245) за усіма правами і обов’язками.

1.4. Коротка назва – управління освіти.

1.5. Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються Ізюмською міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Штатний розпис посадових осіб місцевого самоврядування управління освіти затверджує Ізюмська міська рада за пропозицією Ізюмського міського голови.

1.6. Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Ізюмському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.7. Засновником управління освіти є: Ізюмська міська рада, код ЄДРПОУ 26201641.

1.8. Організаційно-правова форма управління освіти: орган місцевого самоврядування.

1.9.Управління освіти є бюджетною неприбутковою установою, утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.10. Юридична адреса управління освіти: 64300, Харківська область, місто Ізюм, вулиця Васильківського, будинок 4.

1.11. Структура і численний склад працівників управління освіти затверджує Ізюмська міська рада. Зміни до численного складу працівників управління освіти вноситься рішенням виконавчого комітету Ізюмської міської ради за поданням начальника управління освіти.


2. Основні завдання управління освіти


2.1. Реалізація державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в місті Ізюм, забезпечення доступності дошкільної, початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти.

2.2. Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних закладів освіти комунальної власності з освітніми потребами громадян;

2.3. Розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти;

2.4. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.5. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів профільної середньої освіти академічного спрямування.

2.6. Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.7. Навчально-методичний супровід закладів освіти, що знаходяться в межах міста Ізюм і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих закладів освіти.

2.8. Сприяння створенню у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування.

2.9. Сприяння розвитку самоврядування у закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти.

2.10. Комплектування закладів освіти керівними кадрами, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх фахової майстерності та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.11. Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у освітньому процесі закладів освіти міста.

2.12. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.

2.13. Забезпечення контролю за реалізацією закладами освіти державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в місті Ізюм, доступності початкової та базової середньої освіти

2.14. Координація роботи управління і закладів освіти в базі ЄДЕБО (ІСУО).

2.15. Здійснення міжнародного співробітництва.


3. Основні функції управління освіти


3.1. Планування та забезпечення розвитку мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, закладів профільної середньої освіти академічного спрямування в місті Ізюм:

3.1.1. Визначення потреби у закладах освіти усіх типів та подання пропозицій до виконавчого комітету Ізюмської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.2. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.3. Здійснення контролю за дотриманням установчих документів закладів освіти;

3.1.4. Здійснення контролю за фінансово-господарською діяльністю закладів освіти;

3.1.5. Здійснення контролю за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

3.1.6. Здійснення контролю за реалізацією закладами освіти державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в місті Ізюм, забезпечення доступності початкової та базової середньої освіти;

3.1.7. Забезпечення прав і можливостей осіб з особливими освітніми потребами для здобуття ними освіти на всіх рівнях освіти з урахуванням їхніх індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

3.1.8. Підготовка проектів рішень про закріплення за закладами загальної середньої освіти території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.9. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету Ізюмської міської ради про утворення закладів освіти для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах освіти;

3.1.10. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету Ізюмської міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах загальної середньої освіти, створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.11. Вивчення потреби та внесення пропозицій до виконавчого комітету Ізюмської міської ради щодо засновування закладів освіти, реорганізації та ліквідації їх;

3.1.12. Забезпечення організації в закладах дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи;

3.1.13. Забезпечення координації роботи управління та закладів освіти в базі ЄДЕБО (ІСУО).

3.2. Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Забезпечення науково-методичного супроводу закладів освіти, що знаходяться в межах міста Ізюм і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів;

3.2.2. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів закладів загальної середньої освіти, вироблення відповідних рекомендацій (ст.. 41 ЗУ Про ЗСО).

3.2.3. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.4. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста безкоштовної повної загальної середньої освіти;

3.2.5. Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в закладах освіти і установах освіти;

3.2.6. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у комунальних закладах освіти;

3.2.7. Погодження та затвердження в установленому законодавством порядку статутів закладів загальної середньої освіти та сприяння проведенню державної реєстрації їх у відповідному органі;

3.2.8. Сприяння створенню у закладах освіти інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

3.2.9. Організація обліку дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України;

3.2.10. Координація співпраці інклюзивно-ресурсного центру та закладів освіти з метою забезпечення реалізації права на освіту та психолого-педагогічного супроводу дітей з особливими освітніми потребами. Здійснення контролю за йото діяльністю та дотриманням вимог законодавства.

3.2.11. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти.

3.3. Організація науково-методичного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти:

3.3.1. Сприяння науково-методичному забезпеченню закладів освіти;

3.3.2. Впровадження освітніх програм, затверджених Міністерством освіти і науки України;

3.3.3. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів;

3.3.4. Формування замовлення на видання підручників, науково-методичних посібників та іншої науково-методичної літератури, освітніх програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними закладів освіти;

3.3.5. Видання інформаційно-методичних бюлетенів, забезпечення роботи сайту управління освіти.

3.4. Організація фінансового забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсного центру:

3.4.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі закладів освіти та інклюзивно-ресурсного центру;

3.4.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування закладів освіти, управління освіти та інклюзивно-ресурсного центру, аналіз їх використання;

3.4.3. Контроль за створенням та аналіз використання у закладах загальної середньої освіти фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштів підприємств, установ, організацій та з джерел, для задоволення матеріально-побутових потреб учнів.

3.5. Організація матеріально-технічного забезпечення закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти та інклюзивно-ресурсного центру:

3.5.1. Сприяння забезпеченню утримання та розвитку матеріально-технічної бази закладів освіти на рівні, достатньому для виконання вимог стандартів освіти та ліцензійних умов.

3.5.2. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти та інклюзивно-ресурсного центру, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організація підготовки закладів освіти та інклюзивно-ресурсного центру до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах освіти, інклюзивно-ресурсному центрі та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.5.4. Забезпечення технічної підтримки роботи управління та закладів освіти в базі ЄДЕБО (ІСУО).

3.6. Організація діяльності учасників освітнього процесу в закладах освіти міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у закладах освіти, здійснення соціально-педагогічного патронажу;

3.6.2. Координація роботи навчальних закладів освіти, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.6.4. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в закладах освіти;

3.6.5. Координація роботи, пов’язаної із здійсненням у закладах освіти професійної орієнтації учнів;

3.6.6. Організація харчування дітей у закладах освіти за рахунок міського бюджету та залучених коштів;

3.6.7. Внесення пропозицій щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8. Прогнозування потреби міста у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.9. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників освітнього процесу;

3.6.10. Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.11. Організація проведення атестації педагогічних та керівних кадрів закладів освіти відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.12. Організація та проведення конкурсного приймання на вакантні посади директорів закладів загальної середньої освіти;

3.6.13. Здійснення добору, призначення на посади та звільнення з посад керівних кадрів у закладах дошкільної та позашкільної освіти;

3.6.14. Розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти міста;

3.6.15. Забезпечення обов’язкового громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, що стосуються системи освіти, та участь представників громадськості у підготовці та прийнятті цих документів;

3.6.16. Забезпечення взаємодії управління освіти з громадськими об’єднаннями, іншими інститутами громадянського суспільства з метою прийняття ефективних управлінських рішень та задоволення суспільних інтересів у сфері освіти;

3.6.17. Створення умов для здобуття громадянами повної загальної середньої освіти, розвитку закладів освіти усіх форм власності;

3.6.18. Організація нормативного, програмного, матеріального, науково-методичного забезпечення, перепідготовки, підвищення кваліфікації, атестації педагогічних працівників;

3.6.19. Забезпечення педагогічних працівників підручниками, посібниками, методичною літературою;

3.6.20. Сприяння проведенню інноваційної діяльності в системі загальної середньої освіти;

3.6.21. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників освітнього процесу в закладах і установах освіти;

3.6.22. Вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів закладів загальної середньої освіти, вироблення відповідних рекомендацій (ст.. 41 ЗУ Про ЗСО).

3.6.23. Забезпечення організованого відпочинку та оздоровлення дітей та підлітків дошкільного та шкільного віку;

3.6.24. Регулювання відносин між органами державної влади і закладами освіти, установами та організаціями, які визначають зміст, форми і методи позашкільної освіти вихованців, учнів і слухачів;

3.6.25. Створення належних умов для вибору вихованцями, учнями і слухачами позашкільних закладів освіти видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які їх замінюють;

3.6.26. Висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічної науки та педагогічного досвіду;

3.6.27. Забезпечення координації роботи управління та закладів освіти в базі ЄДЕБО (ІСУО);

3.2.28. Забезпечення інформаційно-аналітичного супроводу освітнього процесу.

3.7. Інша діяльність управління освіти:

3.7.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті Ізюм (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодія з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі;

3.7.5. Оприлюднення всієї публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про доступ до публічної інформації» та «Про відкритість використання публічних коштів»;

3.7.6. Здійснення інших повноважень відповідно до Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", «Про освіту» та положень до них.


4. Права управління освіти


4.1. Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3. Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4. Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5. Зупиняти (скасовувати) в межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6. Сприяти в організації надання закладами освіти платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей, в порядку, передбаченому законодавством.

4.7. В установленому законодавством порядку укладати договори оренди з фізичними та юридичними особами щодо оренди не експлуатованого майна та вільних площ закладів освіти, які знаходяться на балансі управління освіти.

4.8. Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з закладами освіти зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

4.9. Здійснювати контроль за реалізацією закладами освіти державної політики у сфері освіти та забезпечення якості освіти в місті Ізюм


5. Керівництво та апарат управління


5.1. Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду за конкурсом згідно з п. 4. ст.10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняється з посади Ізюмським міським головою. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в закладах освіти не менш як два роки або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років, вільно володіти державною мовою.

5.2. Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво управлінням освіти, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти Ізюмської міської ради, функціональні обов’язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління освіти, керівників комунальних закладів і установ освіти відповідно до діючого трудового законодавства та рішень Ізюмської міської ради;

5.2.6. Заохочує працівників управління, керівників закладів освіти, накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників закладів освіти.

5.2.7. Подає на затвердження Ізюмського міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління освіти;

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти;

5.2.9. Затверджує штатні розписи структурних підрозділів управління освіти (централізованої бухгалтерії, групи з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти);

5.2.10. Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11. Відкриває рахунки в Ізюмському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, має право першого підпису;

5.2.12. Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3. Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути оскаржені в установленому законом порядку.

5.4. Начальник управління освіти може мати заступників в кількості не більше двох, які призначаються на посаду та звільняються з посади Ізюмським міським головою за поданням начальника управління освіти.

5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освіти встановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також – кількості відповідних навчальних закладів:

5.6. При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується рішенням Ізюмського міського голови за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління освіти.

5.7. При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положенням про неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників освітнього процесу, представників громадськості міста.

5.8. Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету Ізюмської міської ради, органами місцевого самоврядування, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.


6. Майно управління освіти


6.1. Майно управління освіти, яке передане йому Ізюмською міською радою, закріплене за ним на праві оперативного управління. Управління освіти володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником в особі Ізюмської міської ради для здійснення своєї діяльності у межах встановлених чинним законодавством, а також власником майна.


7. Ліквідація та реорганізація управління


7.1. Ліквідація та реорганізація управління освіти здійснюється за рішенням Ізюмської міської ради.

7.2. Після прийняття рішення про ліквідацію управління освіти створюється ліквідаційна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.3. Майно, яке залишилось після сплати всіх обов’язкових платежів і розрахунків з кредиторами, передається територіальній громаді в особі Ізюмської міської ради.

7.4. Управління освіти вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.Завантажити