Управління освіти Ізюмської міської ради Харківської області

 
Національна гаряча лінія Приєднуйся до нас! Електронна система реєстрації до дошкільних навчальних закладів Харківської області Рік Японії в Україні data.gov.uaі Харківський Міжнародний марафон Департамент науки і освіти. м. Харків Класна Оцінка.Руководство пользователя
Графік ЗНО - 2019.
Основна сесія
------ математика
------ Українська мова і література
------ іспанська мова
------ німецька мова
------ Французька мова
------ англійська мова
------ біологія
------ історія України
------ географія
------ фізика
------ хімія

Додаткова сесія
. . . . . . . . . . . . . . .

ЗНО

Про управління

 

 

1. Загальні положення.

1.1.   УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ ІЗЮМСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ (далі - управління освіти) є виконавчим органом Ізюмської міської ради, який утворюється Ізюмською міською радою, та є підзвітним і підконтрольним раді, що його утворила, і підпорядковується виконавчому комітету Ізюмської міської ради та Ізюмському міському голові, а з питань здійснення делегованих йому повноважень підконтрольним Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації.

1.2.   Управління освіти у своїй діяльності керується: Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами та іншими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України, розпорядженнями голови Харківської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, рішеннями Ізюмської міської ради, виконавчого комітету Ізюмської міської ради та розпорядженнями Ізюмського міського голови, а також цим Положенням.

1.3.   Управління освіти є правонаступником відділу освіти Ізюмської міської ради (код ЕДРПОУ 02146245) за усіма правами і обов’язками.

1.4.   Управління освіти фінансується за рахунок коштів місцевого бюджету. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників управління та видатки на його утримання встановлюються Ізюмською міською радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. Штатний розпис управління освіти затверджуються Ізюмським міським головою за поданням начальника управління освіти.

1.5.   Управління освіти є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в Ізюмському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.

1.6.   Засновником управління освіти є: Ізюмська міська рада, код ЄДРПОУ 26201641.

1.7.   Організаційно-правова форма управління освіти: орган місцевого самоврядування.

1.8.   Управління освіти є бюджетною неприбутковою установою, утворене та зареєстроване в порядку, визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.

1.9.   Юридична адреса управління освіти: 64300, Харківська область, місто Ізюм, вулиця Васильківського, будинок 4.

2.      Основні завдання управління освіти

2.1.   Реалізація державної політики в галузі освіти і виховання в м. Ізюм Харківської області.

2.2.   Аналіз стану освіти в місті, прогнозування розвитку загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти, удосконалення мережі відповідних навчальних закладів комунальної власності з освітніми потребами громадян; розробка та організація виконання міської програми розвитку освіти.

2.3    Створення умов для здобуття громадянами дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти.

2.4.   Контроль за дотриманням законодавства в галузі освіти, Державного стандарту загальної середньої освіти та вимог Базового компонента дошкільної освіти відповідними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста.

2.5.   Навчально-методичне керівництво та інспектування навчальних закладів, що знаходяться в межах Ізюмської міської територіальної громади і є комунальною власністю, організація їх фінансового забезпечення та зміцнення їх матеріальної бази; координація діяльності цих навчальних закладів.

2.6.   Проведення атестації загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів усіх типів, розташованих на території міста; оприлюднення результатів атестації.

2.7.   Сприяння розвитку самоврядування у загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладах.

2.8.   Комплектування навчальних закладів педагогічними працівниками, в тому числі керівними кадрами, вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних кадрів, підвищення їх фахової майстерності та атестація у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України.

2.9.   Сприяння проведенню експериментальної та інноваційної діяльності у навчально-виховному процесі навчальних закладів міста.

2.10. Забезпечення соціального захисту, охорони життя, здоров’я та захисту прав учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах і установах освіти.

2.11. Здійснення міжнародного співробітництва.

3.      Основні функції управління освіти

3.1.   Організація мережі та здійснення керівництва загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами міста Ізюм Харківської області:

3.1.1. Здійснення управління загальноосвітніми, дошкільними та позашкільними навчальними закладами комунальної власності, розташованими на території міста;

3.1.2. Визначення потреби у навчальних закладах усіх типів та подання пропозиції до виконавчого комітету Ізюмської міської ради щодо удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно- освітніх потреб міста за наявності необхідної матеріально-технічної, науково- методичної бази, педагогічних кадрів тощо;

3.1.3. Забезпечення оперативного контролю за збереженням існуючої мережі загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів; сприяння їх навчально-методичному, фінансовому та матеріально-технічному забезпеченню;

3.1.4. Здійснення в межах своєї компетенції державного інспектування навчальних закладів, що належать до сфери управління місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, забезпечення гласності його результатів;

3.1.5. Проведення державної атестації навчальних закладів міста Ізюм (не рідше ніж один раз на 10 років) щодо реалізації освітньої діяльності та відповідності освітніх послуг державним стандартам освіти;

3.1.6. Підготовка проектів рішень про закріплення за загальноосвітніми навчальними закладами території обслуговування, відповідно до якої ведеться облік дітей і підлітків шкільного віку та дітей дошкільного віку;

3.1.7. Вивчення   потреби     та      внесення    пропозицій         до     виконавчого

комітету Ізюмської міської ради про утворення навчальних закладів для дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організація їх навчання (у тому числі - й індивідуальне) та виховання у загальноосвітніх навчальних закладах;

3.1.8. Вивчення   потреби     та      внесення    пропозицій         до     виконавчого

комітету Ізюмської міської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, класів, груп з очною та заочною формами навчання при загальноосвітніх навчальних закладах, створення умов для складання державної підсумкової атестації екстерном;

3.1.9. Вивчення   потреби     та      внесення    пропозицій         до     виконавчого

комітету Ізюмської міської ради    про   відкриття   профільних         класів, гімназій,

ліцеїв, колегіумів, навчально-виховних комплексів, навчально-виховних об’єднань, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), міжшкільних навчально- виробничих комбінатів, центрів дитячої та юнацької творчості, допризовної підготовки тощо, сприяння їх матеріальній підтримці;

3.1.10.        Забезпечення організації в дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах спортивного профілю роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи.

3.2.   Організація нормативно-правового забезпечення загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти в місті:

3.2.1. Контроль за дотриманням навчальними закладами комунальної форми власності законодавства у сфері освіти, державних вимог щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю навчання;

3.2.2. Сприяння організації та реалізації варіативної складової змісту загальної середньої освіти;

3.2.3. Контроль за виконанням конституційних вимог щодо обов’язковості здобуття дітьми і підлітками міста безкоштовної повної загальної середньої освіти;

3.2..  Забезпечення в межах своїх повноважень виконання Конституції України щодо функціонування української мови як державної в навчальних закладах і установах освіти;

3.2.5. Сприяння задоволенню освітніх запитів представників національних меншин; надання можливості навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову у комунальних навчальних закладах;

3.2.6. Погодження та затвердження в установленому законодавством порядку статутів загальноосвітніх навчальних закладів та сприяння проведенню державної реєстрації у відповідному органі.

3.3.   Організація навчально-методичного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.3.1. Сприяння навчально-методичному забезпеченню навчальних закладів;

3.3.2. Впровадження навчальних планів і програм, затверджених Міністерством освіти і науки України; затвердження робочих навчальних планів загальноосвітніх та позашкільних, погодження річних планів роботи навчальних закладів; внесення пропозицій щодо застосування експериментальних навчальних планів і програм;

3.3.3. Організація навчання обдарованих дітей; проведення в установленому порядку конкурсів, олімпіад та інших змагань серед учнів;

3.3.4. Формування замовлення на видання підручників, навчально- методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних програм, бланків документів про освіту; забезпечення ними навчальних закладів;

3.3.5. Видання інформаційно-методичних бюлетенів, забезпечення роботи сайту управління освіти.

3.4. Організація фінансового забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.4.1. Сприяння фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних закладів;

3.4.2. Внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування навчальних закладів та управління освіти, аналіз їх використання;

3.4.3. Контроль за створенням та аналіз використання у загальноосвітніх навчальних закладах фонду загального обов’язкового навчання, який формується за рахунок коштів міського бюджету, а також залучення коштівпідприємств, установ, організацій та з джерел, для задоволення матеріально- побутових потреб учнів.

3.5.   Організація матеріально-технічного забезпечення загальноосвітніх, дошкільних та позашкільних навчальних закладів:

3.5.1. Сприяння матеріально-технічному забезпеченню навчальних закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками тощо;

3.5.2. Організація підготовки навчальних закладів до нового навчального року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного та капітального ремонту приміщень;

3.5.3. Здійснення контролю за дотриманням правил техніки безпеки, протипожежної безпеки і санітарного режиму в навчальних закладах та надання практичної допомоги у проведенні відповідної роботи.

3.6.   Організація діяльності учасників навчально-виховного процесу в навчальних закладах міста та забезпечення їх соціального захисту:

3.6.1. Сприяння запобіганню бездоглядності та правопорушень серед неповнолітніх у навчальних закладах, здійснення соціально-педагогічного патронажу;

3.6.2. Координація роботи навчальних закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням дітей, організацією їх дозвілля;

3.6.3. Сприяння діяльності дитячих та молодіжних організацій, творчих об’єднань, товариств;

3.6.4. Забезпечення створення та функціонування психологічної служби в навчальних закладах;

3.6.5. Координація роботи, пов’язаної із здійсненням у навчальних закладах професійної орієнтації учнів;

3.6.6. Організація харчування дітей у навчальних закладах за рахунок міського бюджету та залучених коштів;

3.6.7. Внесення пропозиції щодо організації безоплатного медичного обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих заходів;

3.6.8. Прогнозування потреби міста у педагогічних працівниках і спеціалістах;

3.6.9. Сприяння наданню педагогічним працівникам державних гарантій, передбачених законодавством, вжиття заходів щодо соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

3.6.10.        Організація роботи щодо підвищення кваліфікації педагогічних працівників;

3.6.11.        Організація проведення атестації педагогічних і керівних кадрів навчальних закладів відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників України, затвердженого Міністерством освіти і науки України;

3.6.12.        Розгляд та внесення в установленому порядку пропозиції щодо заохочення та нагородження працівників освіти міста.

3.7.   Інша діяльність управління освіти:

3.7.1. Подання в установленому порядку статистичної звітності про стан і розвиток освіти в місті; організація з цією метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних;

3.7.2. Інформування населення про стан та перспективи розвитку освіти в місті Ізюм (не рідше ніж один раз на рік);

3.7.3. Взаємодія з органами громадського самоврядування;

3.7.4. Забезпечення розгляду звернень громадян у межах своєї компетенції, врахування позитивних пропозицій, вжиття заходів щодо усунення недоліків у роботі.

4.      Права управління освіти

4.1.   Залучати до розроблення міської програми розвитку освіти та розгляду питань, що належать до його компетенції педагогічних, науково- педагогічних працівників і спеціалістів.

4.2.   Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації навчальних закладів і установ освіти всіх типів і форм власності.

4.3.   Скликати міські, у тому числі щороку серпневі, конференції педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції.

4.4.   Вносити на розгляд органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування пропозиції щодо фінансування навчальних закладів та установ освіти, брати безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі міста.

4.5.   Зупиняти (скасовувати) в межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень керівників навчальних закладів, якщо вони суперечать законодавству або видані з перевищенням повноважень.

4.6.   Сприяти в організації надання закладами освіти платних послуг для освітнього, естетичного та фізичного розвитку дітей, в порядку, передбаченому законодавством.

4.7.   В установленому законодавством порядку укладати договори оренди з фізичними та юридичними особами щодо оренди не експлуатованого майна та вільних площ закладів, які знаходяться на балансі управління освіти.

4.8.   Укладати угоди про співробітництво та встановлювати прямі зв’язки з навчальними закладами зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо.

5.      Керівництво та апарат управління

5.1.   Управління освіти очолює начальник, який призначається на посаду за конкурсом згідно з п.4. ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та звільняється з посади Ізюмським міським головою. Особа, яка призначається на посаду начальника, повинна мати вищу педагогічну освіту, стаж керівної роботи в навчальних закладах не менш як 5 років та володіти державною мовою.

5.2.   Начальник управління освіти, представляючи інтереси міста в галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:

5.2.1. Здійснює керівництво управлінням освіти, забезпечує виконання покладених на управління завдань, визначає посадові обов’язки і ступінь відповідальності заступників начальника та працівників управління;

5.2.2. Затверджує положення про підрозділи і служби управління освіти Ізюмської міської ради, функціональні обов’язки його працівників;

5.2.3. Планує роботу управління і аналізує стан її виконання;

5.2.4. Видає у межах компетенції управління накази, організує і контролює їх виконання;

5.2.5. Призначає на посаду та звільняє з посади працівників управління освіти, керівників комунальних навчальних закладів і установ освіти та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до діючого трудового законодавства та рішень Ізюмської міської ради;

5.2.6. Заохочує працівників управління, керівників та працівників навчальних закладів освіти, накладає дисциплінарні стягнення на працівників управління, керівників навчальних закладів та педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів освіти;

5.2.7. Подає на затвердження Ізюмського міського голови проект кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління освіти;

5.2.8. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання управління освіти;

5.2.9. Затверджує штатні розписи навчальних закладів і структурних підрозділів управління освіти;

5.2.10.        Розглядає клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих працівників освіти міста державними нагородами, в тому числі і президентськими відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України;

5.2.11.        Відкриває рахунки в Ізюмському управлінні Державної казначейської служби України Харківської області, має право першого підпису;

5.2.12.        Сприяє розвитку міжнародних зв’язків з питань освіти, виховання.

5.3.   Накази начальника управління освіти, видані з порушенням законодавства або з перевищенням повноважень, можуть бути скасовані Ізюмським міським головою або оскаржені в установленому порядку.

5.4.   Начальник управління освіти може мати заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Ізюмським міським головою за поданням начальника управління освіти.

5.5. Нормативи розрахунку чисельності апарату управління освітивстановлюються відповідно до чисельності педагогічних працівників (у тому числі керівних кадрів), дітей і підлітків у віці від 0 до 18 років включно, а також - кількості відповідних навчальних закладів:

5.5.1. Посада заступника начальника управління освіти з навчально- виховної роботи встановлюється не менш, ніж 1 посада;

5.5.1.1.       Заступник начальника управління освіти з навчально-виховної роботи:

-        забезпечує контроль за виконанням управлінням освіти та навчальними закладами освіти міста законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів у галузі освіти;

-        здійснює керівництво роботою щодо впровадження на території міста державної політики в галузі загальної середньої, дошкільної та позашкільної освіти згідно з чинним законодавством та Положенням про управління освіти;

-        координує роботу дошкільних, позашкільних та загальноосвітніх навчальних закладів з питань розвитку освіти в місті;

-        координує виконання державних, регіональних програм щодо розвитку загальної середньої освіти з питань гуманітарної та соціальної політики;

-        здійснює контроль за виконанням річних планів роботи навчальних закладів;

-        узагальнює матеріали та готує Програму розвитку освіти в місті;

-        здійснює планування роботи управління освіти;

-        забезпечує підготовку питань для розгляду їх виконавчим комітетом Ізюмської міської ради та Ізюмською міською радою;

-        організовує роботу з підготовки питань до розгляду їх на колегії відділу освіти та забезпечує виконання їх рішень;

-        аналізує та здійснює контроль за виконанням контрольних документів працівниками управління освіти та керівниками навчальних закладів;

-        організовує роботу з резервом керівних кадрів навчальних закладів;

-        відповідає за роботу шкіл нового типу профільних класів і класів з поглибленим навчанням;

-        організує і контролює роботу з обдарованою молоддю;

-        здійснює контроль за реалізацією річного плану роботи управління

освіти;

-        представляє інтереси міста в галузі освіти у стосунках з юридичними та фізичними особами за дорученням начальника управління освіти;

-        застосовує оперативний зв’язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань.

5.5.2. Посада заступника      начальника         управління          освіти з

адміністративно-господарчої роботи встановлюється не менш, ніж 1 посада;

5.5.2.1.       Заступник начальника управління освіти з адміністративно-господарчої роботи:

-        забезпечує контроль за виконанням управлінням освіти та навчальними закладами законодавчих, інформаційно-нормативних, інструктивних документів у галузі освіти;

-        організовує роботу і ефективну взаємодію структурних підрозділів: централізованої бухгалтерії, групи з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти;

-        розробляє і погоджує з начальником управління освіти річні плани роботи централізованої бухгалтерії, групи з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти;

-        вирішує питання, що стосуються фінансово-економічної та господарської діяльності навчальних закладів та управління освіти;

-        координує ведення окремих напрямків діяльності іншими посадовими особами - керівниками структурних підрозділів;

-        організовує поточну організаційно-виконавчу роботу управління освіти з питань фінансово-економічної та господарської діяльності;

-        забезпечує контроль за виконанням управлінням освіти всіх зобов’язань перед постачальниками, замовниками і кредиторами, а також господарських договорів;

-        забезпечує суворе дотримання режиму економії матеріальних, трудових і фінансових ресурсів;

-        проводить роботи з удосконалення планування економічних і фінансових показників діяльності управління освіти по створенню й поліпшенню нормативів трудових витрат, витрачання товарно-матеріальних цінностей;

-        здійснює контроль за порядком обліку надходження і витрачання коштів, використанням матеріальних цінностей;

-        забезпечує контроль за дотримання фінансової дисципліни;

-        контролює своєчасність подання фінансово-господарської звітності в установленому порядку;

-        координує виконання державних, регіональних програм щодо розвитку матеріально-технічної бази навчальних закладів;

-        узагальнює матеріали та готує Програму розвитку освіти міста з питань фінансово-економічної та господарської діяльності;

-        здійснює планування роботи управління освіти з адміністративно- господарської роботи;

-        забезпечує підготовку питань фінансово-економічної та господарської діяльності для розгляду їх виконавчим комітетом Ізюмської міської ради, Ізюмською міською радою, на нарадах керівників навчальних закладів;

-        організовує роботу з підготовки питань до розгляду їх на колегії управління освіти та забезпечує виконання їх рішень;

-        аналізує та здійснює контроль за виконанням контрольних документів працівниками управління та керівниками навчальних закладів;

-        здійснює контроль за реалізацією річного плану роботи управління освіти з фінансово-господарських питань;

-        здійснює контроль за станом інформатизації та комп’ютеризації навчальних закладів, ефективним використанням програмних засобів навчального призначення, роботою електронних бібліотек в навчальних закладах;

-        здійснює контроль за станом забезпечення загальноосвітніх навчальних закладів підручниками;

-        представляє інтереси міста в галузі освіти у стосунках з юридичними та фізичними особами за дорученням начальника управління освіти;

-        організовує роботу з питань цивільної оборони в управлінні освіти та навчальних закладах освіти, здійснює контроль за її виконанням;

-        надає необхідну консультативну допомогу співробітникам у виконанні завдань, доручень;

-        застосовує оперативний зв’язок з іншими регіонами України, місцевими радами та місцевими державними адміністраціями відповідних регіональних рівнів, науковими установами під час розв’язання питань;

-        виконує обов’язки начальника управління освіти у разі його відсутності.

5.6.   При управлінні освіти створюються такі структурні підрозділи: відділ кадрового та правового забезпечення, відділ змісту та якості освіти, відділ науково-методичного та інформаційного забезпечення, централізована бухгалтерія, група з централізованого господарського обслуговування закладів та установ освіти. (Структура управління освіти додається).

5.7.   При управлінні освіти може створюватися колегія. Склад колегії затверджується Ізюмським міським головою за поданням начальника управління. Рішення колегії впроваджуються наказами начальника управління освіти.

5.8.   При управлінні освіти може створюватися рада з питань освіти (рада керівників навчальних закладів), діяльність якої регламентується положеннямпро неї, а також інші громадські утворення (ради), комісії з числа учасників навчально-виховного процесу, представників громадськості міста.

5.9.   Управління освіти у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з відповідними підрозділами виконавчого комітету Ізюмської міської ради, органами місцевого самоврядування, Департаментом науки і освіти Харківської обласної державної адміністрації, підприємствами, установами, організаціями, об’єднаннями громадян, розташованими на відповідній території, одержує від них в установленому порядку інформацію, документи, статистичні дані та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6. Майно управління освіти

6.1.   Майно управління освіти, яке передане йому Ізюмською міською радою, закріплене за ним на праві оперативного управління. Управління освіти володіє, користується і розпоряджається майном, закріпленим за ним власником в особі Ізюмської міської ради для здійснення своєї діяльності у межах встановлених чинним законодавством, а також власником майна.

7. Ліквідація та реорганізація управління

7.1.   Ліквідація та реорганізація управління освіти здійснюється за рішенням Ізюмської міської ради.

7.2.   Після прийняття рішення про ліквідацію управління освіти створюється ліквідаційна комісія у відповідності до вимог чинного законодавства України.

7.3.   Майно, яке залишилось після сплати всіх обов’язкових платежів і розрахунків з кредиторами, передається територіальній громаді в особі Ізюмської міської ради.

7.4.   Управління освіти вважається ліквідованим з моменту виключення його з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України.